زنها دوست دارن با مردى ازدواج کنن که

زنها دوست دارن با مردى ازدواج کنن که 

مثل شیر قوى




مثل خر کارى



مثل سگ باوفا



مثل میمون با مزه



و مثل خروس با غیرت باشه....



ولی بعد ازدواج میفهمن مردها



مثل شیر بی رحم



مثل خر نفهم



مثل سگ هار



مثل میمون زشت



و مثل خروس همه ى مرغها رو دوست دارن

/ 0 نظر / 12 بازدید