اموزش ورد

 اما ویژگیهای قدرتمند دیگری نیز دارد که
امکان ایجاد جدولهای مختلف - کار با تصویرهای گرافیکی - طراحی صفحه وب و بسیاری از قابلیتهای دیگر را برایتان فراهم
داشته Windows کرده است . برای مطالعه ی این دوره ی آموزشی نیاز است کاربران محترم آشنایی مقدماتی با محیط
نیز شامل آن می شود ، نیاز به سیستمی با مشخصات ذیل می Word که Office باشند . جهت نصب و اجرای نرم افزارهای
باشد :
- حداقل سیستم مورد نیاز پنتیوم ٢٣٣
Ram ١۶ مگابایت -
- حدود ۶٠٠ مگا بایت فضای آزاد
WORD اصول کار با
و آغاز آار با آن : Microsoft Word - اجرای
و Programs زیر منوی ، Start آار می آند. برای شروع از منوی windows 98-2000-XP تحت سیستم عامل Word نرم افزار
را انتخاب می کنیم. Microsoft Word سپس گزینه
- آشنایی با محیط آار و اجزای آن :
نیز ALT+F یا بستن پنجره : جهت بستن یک پنجره باز باید از این دآمه استفاده نمود ( البته از آلید ترآیبی 4 Close دآمه
را نیز انتخاب نمائید. Exit زیر منوی File میتوان استفاده آرد). باید توجه داشت برای بستن هر پرونده میتوانید از منوی
یا حداآثر سازی : برای اینکه بتوان پنجره را به حداآثر اندازه خود رساند میتوان از این دآمه استفاده نمود. Maximize دآمه
پس از اینکه پنجره به حداآثر اندازه خود رسید برای تبدیل به اندازه قبلی خود از این دآمه استفاده می : Restore دآمه
شود.
یا حداقل سازی :با کلیک کردن بر روی این دکمه میتوان یک پنجره حداآثر شده و یا معمولی را حداقل نمود Minimize دآمه
قرار می گیرد. توجه داشته باشید آه پنجره ای آه حداقل Task bar با انجام این عمل پنجره به حداقل خود می رسد و روی
شده است بسته نشده و هنوز در حافظه مستقر است.
: Title Bar - نوار عنوان یا
نواری آه اسم پنجره روی آن قرار دارد نوار عنوان نامیده میشود از نوار عنوان میتوان برای حداآثر سازی و یا بازگردانی پنجره
به حالت " وضعیت قبلی " استفاده نمود برای این آار آافی است روی نوار عنوان دبل آلیک نمائید .
یا آنترل : این دکمه در سمت چپ صفحه مانیتور قرار دارد.با دآمه آنترل میتوان تمام عملیاتی Control Bottom - دآمه
آه توضیح داده شد را انجام داد برای باز آردن دآمه آنترل آافی است روی دآمه آن آلیک کرد. عمل دیگر دآمه آنترل بستن
پنجره است برای این آار باید روی نشانه دآمه آنترل دبل آلیک آرد.
برای جابجایی پنجره میتوان از این گزینه استفاده آرد . برای اینکه این گزینه فعال شود باید روی نوار عنوان دبل آلیک :Move -
نمود .
یا نوار منو : Menu Bar
هر یک از منوها با توجه به نام خود، عملکردی خاص دارند. پس از باز شدن منو زیر منوها را مشاهده خواهید آرد آه هر زیر
منو به معنای یک فرمان می باشد .
یا نوار ابزار : Toolbars
نوارهای ابزار آلیدهای دسترسی سریعتر به زیر منوها می باشند. در اصل گزینه ها و فرمان های موجود در زیر منوها ، در
نوارهای ابزار نیز موجودند و آار را جهت دسترسی سریعتر به زیر منوها آسان می آنند . روشهای مختلف برای ظاهر آردن نوار
ابزار :
View از منوی Toolbars الف ) انتخاب زیر منوی
Menu bar ب ) آلیک راست بر روی
برای محو آردن نوار ابزارها میتوان روی آنها آلیک راست آرده و زمانی آه فهرست نوارهای ابزار ظاهر گردید ، آنها را از حالت
فعال در آورید بدین صورت شما نوار ابزارها را در روی صفحه نخواهید داشت .
یا خط آش : Ruler -
میباشد. این خط آش بسیار دقیق بوده و با آنچه آه شما روی آاغذ Word خط آش یکی دیگر از ابزارهای آارآمد در برنامه
اندازه میگیرید برابر است . خط آش برای تنظیم حاشیه ها و تورفتگی ابتدای پاراگرافها استفاده میشود. برای ظاهر آردن خط
را انتخاب نمایید. Ruler زیر منوی View آش از منوی
زیر Tools برده و سپس از منوی Page Layout پنجره را به حالت View برای ظاهر آردن خط آش عمودی نیز میتوانید از منوی
را انتخاب نمائید. Vertical Ruler گزینه View را انتخاب و از روی برگ نشان Options منوی
را انتخاب نمائید. Right Ruler درصورتیکه بخواهید خط آش شما در سمت راست پنجره ظاهر شود مراحل بالا را تکرار و گزینه
یا نوارهای مرور : Scroll Bar
دآمه ها و نوارهایی هستند که توسط آنها میتوان صفحه را جابجا نمود . این دآمه ها بطور افقی برای جابجایی به چپ و
راست و بطور عمودی برای بالا و پائین طراحی شده اند. بجای استفاده از دآمه های مرور آه با هر بار فشردن آنها آمی
صفحه جابجا می شود میتوان از نوارهای مرور نیز استفاده کرد.
برای جابجایی باید روی این نوارها قرار گرفته و با ماوس نوار را جابجا نمود. در صورتیکه سند شما دارای چند صفحه باشد
میتواند نشان دهنده شمارش صفحه نیز باشد نوارهای مرور برای این آار باید اشاره گر ماوس را روی نوار برده و بر روی آن
عمودی و افقی و انتقال آن به سمت چپ پنجره، باید Scroll bar آلیک آنید تا شماره صفحه به نمایش در آید. برای ظاهر آردن
گزینه های View در برگ نشان options و زیر منوی Tools برده سپس از منوی Page layout به حالت View پنجره را از منوی
را انتخاب نمود. Left Scroll bar و Scroll bar, Horizontal Scroll bar Vertical
یا صفحه قبل و بعد : برای آنکه یک صفحه به بالا یا پائین برود باید از این علامت استفاده آرد. Page, Previous Page Next-
- محیط تایپ :
این محیط اصلی ترین قسمت برنامه است.
این قسمت محل تایپ ، حروف چینی و صفحه آرایی شماست . تمام عملیاتی آه باید در مورد آارتان انجام دهید در این محل
خواهد بود .
مکان نما : محل حرف بعدی را آه تایپ خواهد شدء نشان میدهد.
یا آلیک راست : قرار دادن اشاره گر بر روی موضوعی خاص و آلیک دآمه سمت راست ماوس با این عمل Right Click
منوی میانبری ظاهر میشود آه آاربر میتواند از آن فرمانی را انتخاب نماید.
یا نکته ابزار : آافیست با ماوس روی یکی از آلید ها قرار بگیرید و آمی مکث آنید خواهید دید یک جعبه Screen Tips -
متن آوچک به نام نکته ابزار باز خواهد شد و نام آن آلید را نشان خواهد داد.
یا نوار وضعیت : Status Bar
این نوار پائین ترین قسمت پنجره می باشد آه به شما اطلاعاتی در مورد شماره صفحه ، قسمت ، آل صفحه ، فاصله از
بالای صفحه، خط روی صفحه ، وضعیت آاراآتر و... می دهد توسط این سطر یا نوار شما میتوانید موقعیت خود را بیابید آه
Page به حالت View اآنون در آدام صفحه و آدام سطر قرار گیرد. برای ظاهر آردن این نوار بر روی پنجره باید پنجره را از منوی
را انتخاب آنید. Status Bar گزینه View در برگ نشان Options و زیر منوی Tools برده و سپس از منوی layout
اصول و قوانین تایپ
- قوانین تایپ
آلمات از یکدیگر جدا می شوند. زمانی که یک سطر تمام می شود برای رفتن به Space اآنون شروع به تایپ نمائید. با زدن
Enter موجب می گردد آه سطر شما بدون زدن Word Wrap بزنید ، برنامه توسط خصوصیت Enter سطر بعد لازم نیست
شکسته شود . اآنون یک جمله به پایان رسید . نقطه را گذاشته و ادامه دهید تا جمله بعدی نیز تمام شود. آیا بنظر شما یک
پاراگراف پایان پذیرفته و یا چون دو جمله دارید ، دو پاراگراف تایپ آرده اید؟ در جواب باید گفت یک پاراگراف شامل یک حرف ، یک
زده شد به مفهوم پایان یک پاراگراف است. Enter نباید زد. هرگاه Enter سطر یا چند سطر است آه تا پایان نپذیرفته
- اصول تایپ
تمرین :
شکیبا – ساسان – مامان – تینا – تمشک – آسان – انگشتان – بایگانی – گلابی – گیتی – مالش - نان – آب – شام – سام –
سیاست – آیاست – تابستان – شایان – مات – ماش – آمک یاس – تلاش- یال – شبنم – شب – آمال – آمان – سیمین –
شکاک – شکیل - آسمان آبان – لباس – سامانتا- تمام – شمیم – نیک – اناب – آسیاب – لام – آام – گلاب – گلشن – آامیاب
– تابان – سلام – آتلت – سیمان - آبی
سمت راست برای ALT+SHIFT سمت چپ برای تبدیل صفحه آلید به لاتین و از آلید میانبر ALT+SHIFT - از آلید میانبر
تبدیل صفحه آلید به فارسی استفاده آنید.
سمت راست برای راست چین آردن CTRL+SHIF سمت چپ برای چپ چین و از آلید ترآیبی CTRL+SHIFT از آلید ترآیبی
استفاده نمایید.
آشنایی با میز کار وصندلی تایپیست
میز تایپیست معمولاً دارای دو یا سه آشو می باشد. تایپیست میتواند وسایل آار خود را در آنها قرار دهد. ارتفاع استاندارد این
میز معمولاً ٧٠ تا ٧٢ سانتیمتر می باشد.
میز تایپیست باید طوری قرار گیرد آه نور طبیعی از پشت سر و یا سمت راست تایپیست بتابد و اگر تایپیست از چراغ رومیزی
استفاده میکند می بایست چراغ روشنایی در سمت راست متناسب با دید وی نصب شود. صندلی تایپیست دارای تکیه گاه با
دو فنر نرم می باشد، این تکیه گاه بوسیله یک اهرم به میله صندلی متصل است آه تایپیست میتواند ارتفاع آن را متناسب
اندام خود آم یا زیاد آند.
میله صندلی از پائین به یک فنر قوی در زیر نشیمن گاه مربوط است آه میتوان آن را به طرف جلو و یا عقب حرآت داد. این
صندلی گردان است . ارتفاع استاندارد آن از آف تا زیر زانو ۴۵ سانتی متر است ولی تایپیست به تناسب اندام خود میتواند آنرا
بالا و یا پائین ببرد این صندلی بدون دسته و چرخ دار می باشد . قبل از شروع آار به نکات زیر توجه نمائید :
بطوری آه تکیه گاه پشت ، آف پاها و همچنین مهره های ستون فقرات به حالت صاف قرار گیرند، روی صندلی بنشیند.
خم شدن به جلو یا عقب ضمن ایجاد خستگی باعث بروز عوارض ناشی از عدم رعایت صحیح نشستن نیز می گردد. اآنون
آارهای عملی را شرح خواهیم داد :
١- صفحه آلید را طوری روی میز قرار دهید آه لبه آی برد با لبه میز موازی باشد و به حالت صحیح و مناسب بین دو دست
شما قرار گیرد.
٢- صندلی خود را طوری میزان آنید آه فاصله مناسب و دلخواه را داشته باشید.
٣- پاهایتان زیر صندلی قرار نگیرد بلکه آف پاها در زیر میزو بطور صاف روی زمین قرار گیرد و پای راست آمی جلوتر از پای چپ
شما باشد .
۴- دستهای شما می بایست با ماشین زاویه ٩٠ درجه تشکیل دهد.
۵- انگشتان خود را به حالت نیمه خمیده روی دگمه ها بگذارید و از تکان دادن بازو یا مچ ها خودداری آنید.
مکاتبات اداری و بازرگانی
مکاتبات :
مکاتبات عبارت است از نوشته هایی به منظور آگاهی ، اطلاع و خبر بین دو یا چند نفر ، موسسه ، شرآت و سازمان آه
میتواند به وسیله پست یا فرد انجام گیرد.
مکاتبات در وحله اول بررسی ، اقدام و سپس بایگانی می گردد.
مکاتبات بر دو نوع است :
١- مکاتبات بازرگانی
٢- مکاتبات اداری
- مکاتبات بازرگانی :
مکاتبات بازرگانی عبارت است از نوشته های بازرگانی درباره تولید ، خرید ، فروش ، ارائه خدمات و مسائل مالی .
بطور معمول نامه های بازرگانی دارای سرلوحه ای است آه نوع و چگونگی فعالیت های موسسه را نشان میدهد. سرلوحه
آن عبارتست از :
-علامت تجاری
-نام موسسه
-شماره ثبت دفتر شرآت ها
-نشانی
-تلفن
-نشانی تلگرافی و تلکس و یا فاآس
-نوع فعالیت
- مکاتبات اداری :
تفاوت مکاتبات اداری در اندازه آاغذ، فرم و شکل نوشتن آن می باشد .
ابعاد نامه های اداری :
طبق دستور العمل اداره آل بهبود روشها در سازمان امور اداری و استخدامی آشور آاغذها بشرح زیر در موارد مختلف مورد
استفاده قرار می گیرد :
: A - آاغذهای 3
بدون سرلوحه است و برای تهیه جدول ، نمودار و نقشه مورد استفاده قرار می گیرد.
: A - آاغذ های 4
بیشتر باشد ( برای گزارش هم از این آاغذ استفاده می شود ). A مخصوص نامه هایی آه از ۵ سطر صفحه 4
: A - آاغذ 5
آمتر باشد . A مخصوص نامه هایی آه از ۵ سطر صفحه 4
: A - آاغذ 6
بدون سرلوحه است و برای نامه نگاری بین آارمندان مورد استفاده قرار می گیرد و فقط در طرف چپ و بالای آاغذ آلمه
(یادداشت ) چاپ میشود.
طبق این دستورالعمل اندازه نامه های اداری بر دو نوع است :
: A - نامه های بزرگ 4
٢١٠ میلیمتر ، مطالبی آه از ۵ سطر بیشتر باشد روی این آاغذ ماشین میشود. × به ابعاد ٢٩٧
: A - نامه های آوچک 5
٢١٠ میلیمتر ، مطالبی آه از ۵ سطر آمتر باشد روی این آاغذ ماشین میشود. × به ابعاد ١۴٨
نحوه تهیه نامه های اداری :
اجزاء مختلف نامه اداری :
هر نامه اداری دارای پنج جزء بشرح زیر می باشد :
١-سرلوحه
٢-عنوان گیرنده ، فرستنده ، موضوع نامه
٣-متن نامه
۴-مشخصات امضاء آننده نامه
۵-گیرندگان رونوشت
اینک بشرح هر یک از اجزاء بالا می پردازیم :
١- سرلوحه :
-آرم جمهوری اسلامی ایران سمت راست یا بالای نامه .
-نام سازمان اصلی زیر آرم و نام واحد یا اداره
وابسته زیر نام اصلی .
-تاریخ در سمت چپ
-شماره در سمت چپ
-پیوست در سمت چپ
٢- عنوان گیرنده ، فرستنده ، موضوع نامه :
الف : عنوان گیرنده
عنوان گیرنده آه با آلمه ( به ) در نامه مشخص میشود عبارت است از :
نام شخص یا موسسه ای آه نامه برای او فرستاده میشود.
ب : عنوان فرستنده
عنوان فرستنده آه با آلمه ( از) در نامه مشخص میشود عبارت است از :
نام شخص ، موسسه ، سازمان و یا واحد سازمانی آه نامه از طرف آن نوشته میشود.
ج : موضوع نامه
موضوع نامه عبارت است از عبارت آوتاه و گویایی آه مبین محتوای نامه باشد. (یعنی متن نامه درباره چه موضوعی می باشد
.(
مثال :
به : سازمان انرژی اتمی اصفهان
از: فنی حرفه ای استان اصفهان
موضوع: ماموریت جهت آموزش
٣- متن نامه :
منظور از متن نامه مطالب و شرحی است آه در مورد موضوع نامه نوشته میشود .
متن نامه ممکن است از یک یا چند پاراگراف تشکیل شده باشد آه قسمت اول را پاراگراف افتتاحیه و بعد از آن را پاراگراف
میانی و قسمت آخر را پاراگراف اختتامیه می نامند.
پاراگراف :
اصولاً پاراگراف شامل یک بند یا یک قسمت است آه از چند جمله مربوط به هم تشکیل شده و ضمن اینکه پاراگراف ، خود
از هم جدا می شوند. Enter دارای معنی مستقلی است اما با پاراگراف های بعدی نیز ارتباط دارد و با
۴- مشخصات امضاء آننده نامه :
مشخصات امضاء آننده نامه در سمت چپ نامه می باشد .
نام و نام خانوادگی مقام
یک یا دو سطر فاصله
موقعیت سازمانی امضاء آننده
باید توجه نمود آه نام و نام خانوادگی درست در وسط عنوان پست سازمانی امضاء آننده قرار میگیرد.
در مواردی آه مقام دیگری حق امضاء نامه را بجای امضاء آننده اصلی داشته باشد در قسمت مربوط به مشخصات امضاء
آننده نام و نام خانوادگی امضاء آننده اصلی و همچنین عنوان سازمانی وی نوشته شده و با اضافه آردن عبارت ( از طرف) در
جلوی آن امضای نامه بوسیله مقامی آه به او تفویض اختیار شده صورت می گیرد .
نامه های اداری بر دو نوع است :
١-نامه های وارده : آن دسته از نامه هایی آه به درون ارگان یا سازمانی وارد میشود.
٢-نامه های صادره : آن دسته از نامه هایی آه به بیرون از ارگان یا سازمان ارسال میشود.
لازم به یاد آوری است آه دفتری بنام دفتر اندیکاتور وجود دارد آه مخصوص ثبت آلیه مکاتبات نامه های وارده و صادره میباشد.
برای ماشین آردن نامه های اداری باید به نکات زیر توجه آرد :
تحریر آردن مشخصات گیرندگان رونوشت :
رونوشت عبارت است از نسخه برداری یا آپی برداری از روی نامه اصلی اگر نامه اداری دارای سه رونوشت برای سه محل
مختلف باشد آن نامه در ۵ نسخه تایپ میشود آه سه نسخه آن برای آن سه محل ، یک نسخه از رونوشت برای بایگانی
قسمت مربوطه و یک نسخه هم آه همان نامه اصلی می باشد.
شروع عبارت رونوشت از لبه سمت راست پس از یک یا دو فاصله سطری از عنوان سازمانی امضاء آننده نامه می باشد.
پس از تایپ عبارت ( رونوشت ) دو نقطه گذاشته و یک فاصله سطری داده ، از زیر دو نقطه با خط تیره شروع به تایپ قسمت
هایی آه نامه باید به آنجا فرستاده شود می نمائیم.
مثال :
رونوشت :
- جناب آقای ... ( با توضیح سمت)
- جناب آقای ... ( با توضیح سمت )
- جناب آقای ... (با توضیح سمت )
- بایگانی
پیوست : هر مدرآی آه همراه نامه فرستاده میشود پیوست نامیده میشود. در قسمت بالای نامه آلمه پیوست در سمت
چپ بصورت چاپی می باشد آه اگر نامه ای دارای پیوست باشد باید جلوی آلمه پیوست آلمه (دارد) را اضافه آنیم و اگر
نداشته باشد بصورت خط تیره یا آلمه ( ندارد) نشان داده میشود.
نمونه نامه اداری
١٣٨١/٨/ تاریخ : ٧
شماره :
۶٢٧۵٩٨٧ پیوست : دارد
سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
به : سرپرست آموزش
از : شرآت پیشگام وابسته به انرژی اتمی اصفهان
موضوع : آموزش اینترنت
١٣٨١ از آن سازمان محترم درخواست میشود یک نفرمدرس را جهت آموزش اینترنت به /۶/ عطف به نامه شماره ۴۴١ مورخ ۵
این مرآز معرفی نمائید . ضمناً خواهشمند است دستور فرمائید چند نسخه از جزوه آموزشی اینترنت به این شرآت ارسال
نمایند.
قبلاً از همکاری شما سپاسگزاری میگردد.
نام و نام خانوادگی
مسئول امور اداری
نمونه دیگری از یک نامه اداری همراه با رونوشت :
١٣٨١/٨/ تاریخ : ٧
شماره : پ/ ٧۵٠٣۴
پیوست : دارد
سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
به : سرپرست آموزش
از : شرآت پیشگام وابسته به انرژی اتمی اصفهان
Word موضوع : آموزش
احتراماًء
به Word ١٣٨١ از آن سازمان محترم درخواست میشود یک نفر مدرس را جهت آموزش /۶/ عطف به نامه شماره ۴۴١ مورخ ۵
به این شرآت ارسال Word این شرآت معرفی نمائید . ضمناً خواهشمند است دستور فرمائید چند نسخه از جزوه آموزشی
نمایند.
قبلاً از همکاری شما سپاسگزاری میگردد.
نام و نام خانوادگی
مسئول امور اداری
رونوشت :
- اداره اطلاعات
- بایگانی
Font انتخاب قلم
قلم مهمترین ابزار یک برنامه تایپی می باشد.
است . روش Font و زیر منوی Format برای دسترسی به این قلمها راههای متفاوتی وجود دارد یکی از آنها استفاده از منوی
را انتخاب Font دیگر استفاده از ماوس است آه بر روی یکی از سطرهای تایپ شده رفته و آلیک راست می آنیم و گزینه
می Ctrl+D میتوان عنوان آرد استفاده از آلید ترآیبی Font می نمائیم . روش دیگری آه برای دسترسی به آادر محاوره ای
باشد .
و انتخاب قلم مورد نظر Arrow Key سپس استفاده از آلید های جهت نما یا Ctrl+Shift+F روش دیگر استفاده از آلید ترآیبی
می باشد . Enter و زدن آلید
: Font - آادر محاوره ای
جلوی Box در این آادر محاوره ای دو آادر عربی و لاتین دیده میشود آه با توجه به متن خود آنها را انتخاب می آنید توسط
میتوانید از قلمهای گوناگونی استفاده نمائید هر قلم شکل متفاوتی با قلم دیگر دارد و برای آنکه قابل شناسایی Font گزینه
باشد اسمی برای آن در نظر گرفته شده است .
برای Ctrl+B در میآورید. البته از آلید های ترآیبی Box توسط این گزینه قلمها را به یکی از حالتهای نوشته در : Font Style -
از نوار ابزار Italic و Bold میتوان استفاده نمود. البته میتوانید دآمه Italic برای حالت Ctrl+I و از آلیدهای ترآیبی Bold حالت
را نیز انتخاب نمائید. Formatting
توسط این گزینه میتوانید یک متن را ریز تر یا درشت تر بنویسید. برای تغییر اندازه قلم میتوان از آلید ترآیبی : Size -
یا ] نیز استفاده نمود. یکی دیگر از راههای تغییر اندازه قلم استفاده از ]+Ctrl یا > و همچنین از آلید ترآیبی ;lt&+Ctrl+Shift
جهت تائید آن استفاده نمود. Enter سپس استفاده از آلیدهای جهت نما برای انتخاب سایز و زدن Ctrl+Shift+P آلید ترآیبی
را نیز انتخاب نمائید. Formatting از نوار ابزار Size البته میتوانید دآمه
این است آه به شما امکان چاپ رنگی میدهد توسط این گزینه میتوانید برای فونتهای Word یکی دیگر از مزیتهای : Color -
خود رنگهای مختلف انتخاب آنید. توجه داشته باشید آه اگر به متن خود رنگ دادید و این متن را با چاپگر سیاه و سفید چاپ
را انتخاب Automatic نمودید چاپگر ، متن رنگی شما را به حالت طیفی از سیاه و سفید چاپ خواهد آرد. چنانچه رنگ خودآار
آرده باشید اگر رنگ زیر زمینه عوض شود رنگ قلم نیز بطور خودآار و با توجه به رنگ زمینه عوض خواهد شد.
را نیز انتخاب نمائید. Formatting از نوار ابزار Font Color البته میتوانید دآمه
که به صورت پیش فرض انتخاب شده None از طریق این گزینه میتوانید زیر متن خود خط بکشید . با انتخاب : Underline
باعث می شود که فقط زیر لغات خط آشیده شود و زیر فاصله Word Only است زیر لغات خط کشیده نمی شود. انتخاب
هستند خطی آشیده نمی شود. Space هایی آه با
استفاده نمایید. Ctrl+U را نیز انتخاب نمائید و یااز آلید ترآیبی Formatting از نوار ابزار Underline البته میتوانید دآمه
: Effect -
نیز میتوان استفاده نمود. (+)+Ctrl+Shift از این گزینه برای تایپ توان استفاده میشود البته از آلید ترآیبی : Superscript
نیز میتوان استفاده نمود. (+)+Ctrl از این گزینه برای اندیس پائین استفاده میشود البته از آلید ترآیبی :Subscript -
با استفاده از این گزینه می توان متن بلوک شده را پنهان نمود تا در پرونده نمایش داده نشود ، برای نمایش مجدد : Hidden -
را Hidden باید پرونده را بلوک آرده و ضربدر داخل این گزینه را برداشت. درصورتیکه خواستید متن بلوک شده پنهان شود و
انتخاب نمودید و این آار صورت نگرفت دقت نمایید که :
غیر فعال باشد. Standard در نوار ابزار (Show/Hide) ١- علامت
انتخاب نشده باشد. Hidden text گزینه View برگ نشان ، Option زیر منوی Tools ٢- در منوی
تمام تنظیمات را به حالت پیش فرض برمی گرداند. : Default
جعبه نمایش است . : Preview
: Character Spacing آادر محاوره ای
توسط این گزینه میتوانید متن خود را آشیده یا باز آنید توجه داشته باشید آه فشرده سازی یا باز آردن عملی است : Scale
آه بر سر قلمها خواهد آمد نه بر سر فاصله بین حروف.
فاصله بین حروف یک آلمه را آم و یا زیاد می آند. : Spacing
بالاتر از خط اصلی قرار میدهد و برای تایپ فرمولها از آن استفاده (Raised) پائین تر و یا (Lowered) متن خود را :Position
میشود . باید توجه داشت آه بالا یا پائین رفتن کلمات از خط اصلی توسط آاربر تنظیم میشود و تفاوت آن با
در همین است زیرا توسط این دو گزینه توان یا اندیس پائین فاصله آنها تا خط اصلی اتوماتیک تنظیم Superscript,Subscript
میشود.
: Text Effects آادر محاوره ای
در صورتی آه متن خود را بلوک آرده و یکی از گزینه های این آادر محاوره ای را انتخاب آنید دور متن انتخابی :Animation
شما طیفی از نوارهای رنگی ظاهر میشود آه آن متن را در صفحه مانیتور مشخص و نمایان میکند.
amp; Redo& Undo- برگردان و انجام مجدد
قلمی عوض آرده اید . متنی پاک آرده اید . رنگ قلم را تغییر داده اید هر عملی آه انجام داده اید مهم نیست چنانچه از آاری
میتوانید استفاده نمائید. حالا اگر خواستید عملی را که لغو کرده Ctrl+Z یا آلید ترآیبی Undo آه آرده اید پشیمان شده اید از
استفاده نمایید. Ctrl+Y یا از آلید ترآیبی Redo اید مجددا انجام دهید از
Standard - همچنین میتوانید برای سرعت بخشیدن به آار از فلش آوچکی آه به دو طرف خمیده شده است در نوار ابزار
انتخاب نمایید. Edit استفاده آنید و یا این دو فرمان را از منوی
: (Zoom) بزرگ نمایی
استفاده آرد. چنانچه صفحه خود را آوچک می بینید میتوانید توسط فرمان View برای رسیدن به این زیر منو باید از منوی
بزرگنمایی صفحه را بزرگ نمایید.
زد . Enter تایپ نموده و Box نیز ممکن است و حتی میتوان اندازه دلخواه را در Standard عمل بزرگنمایی از طریق نوار ابزار
بزرگنمایی به اندازه ای است آه عرض صفحه (پهنا) مشخص باشد. :Page Width
:Many Page . بزرگنمایی به اندازه ای است آه تمام صفحه در این حالت با جزئیات آن آاملاً مشخص است : Whole Page
توسط این گزینه میتوانید چند صفحه را همزمان مشاهده آنید.
بزرگنمایی میتواند بصورت دلخواه باشد. باید توجه داشت در صورتیکه بخواهید تمام گزینه های فوق فعال باشند : Percent
انتخاب نمائید. View باشد . این گزینه را میتوانید از منوی Page Layout باید پنجره روی حالت
کلیدهای ویرایشی
آلید های ویرایشی :
دارای آلیدهای ترآیبی فراوانی می باشد آه در زیر چند نمونه از مهمترین این آلیدها آمده Word همانطور آه میدانید برنامه
است .
بعضی از این جهت ها بستگی به فارسی و لاتین بودن متن دارد.
کلید جهت دار سمت چپ +Ctrl کلمه بعدی
کلید جهت دار سمت راست +Ctrl آلمه قبلی
کلید جهت دار سمت پایین +Ctrl پاراگراف بعدی
کلید جهت دار سمت بالا +Ctrl پاراگراف قبلی
Ctrl+Home ابتدای پرونده
Ctrl+End انتهای پرونده
Enter ایجاد پاراگراف جدید
سطر بعدی کلید جهت دار سمت پایین
سطر قبلی کلید جهت دار سمت بالا
Delete حذف حرف بعدی مکان نما
Back Space حذف حرف قبل مکان نما
Ctrl+Back Space حذف آلمه قبل
Ctrl+Delete حذف کلمه بعدی
COPY Ctrl+C ذخیره در حافظه
CUT Ctrl+X ذخیره در حافظه و حذف
PASTE Ctrl+V فراخوانی از حافظه
-بلوک و عملیات مربوط به آن
(DELETE) - حذف
(CUT) - انتقال
(COPY) - تکثیر
PASTE - فراخوانی
بلوک به کمک صفحه کلید :
را پائین نگه دارید و سپس به آمک مکان نمای چپ ، راست ، بالا و پائین متن Shift برای انتخاب قسمتی از متن باید آلید
مورد نظر را انتخاب آنید. هنگامی آه متن بلوک میشود رنگ قلم و زمینه به حالت نگاتیو در می آید ( برای خارج نمودن از حالت
آافی است ). Shift بلوک حرآت مکان نما بدون نگه داشتن
در زیر آلیدهای دیگری نیز برای بلوک آردن آمده است
کلید جهت دار سمت راست +Shift بلوک حرف سمت راست
کلید جهت دار سمت چپ +Shift بلوک حرف سمت چپ
کلید جهت دار سمت بالا +Shift بلوک از محل مکان نما تا محل مکان نما در سطر بالا
کلید جهت دار سمت پایین +Shift بلوک از محل مکان نما تا محل مکان نما در سطر پائین
کلید جهت دار سمت راست +Shift+ Ctrl بلوک آلمه سمت راست
کلید جهت دار سمت چپ +Shift+ Ctrl بلوک آلمه سمت چپ
کلیدهای جهت دار بالا و پایین +Shift+Ctrl بلوک یک پاراگراف
Shift+Home بلوک از محل مکان نما تا ابتدای سطر
Shift+End بلوک از محل مان نما تا انتهای سطر
F حرآت مکان نما موجب بلوک می گردد فشردن کلید 8
F بلوک آلمه دو مرتیه فشردن کلید 8
F بلوک جمله سه مرتبه فشردن کلید 8
F بلوک آل پرونده چهار مرتبه فشردن کلید 8
Ctrl+A بلوک آل پرونده
Shift+ Ctrl+Home بلوک از محل مکان نما تا ابتدای پرونده
Shift+ Ctrl+End بلوک از محل مکان نما تا انتهای پرونده
بلوک به کمک ماوس
برای بلوک آردن به آمک ماوس آافی است روی نقطه شروع ، دآمه سمت چپ ماوس را نگه دارید و تا آخرین جایی آه
میخواهید بلوک شود دآمه چپ را رها نکنید. پس از بلوک آردن متن نوبت آن است که عملیات لازم را روی قسمت بلوک شده
انجام دهید مانند : تغییر قلم ، تغییر سایز ، تغییر رنگ و...
حذف به آمک صفحه آلید :
را فشار دهید. Delete برای حذف محدوده ی بلوک شده بایستی کلید
حذف به آمک ماوس :
Edit از منوی Clear برای حذف قسمتی از پرونده به آمک ماوس باید متن را توسط ماوس انتخاب نمائید و با آمک زیر منوی
قسمت انتخابی را حذف آنید.
انتقال بوسیله صفحه کلید
برای آنکه بتوانید متن را جابجا آنید و یا آن را از یک محل به محل دیگر ببرید باید به روش زیر عمل آنید: ١-به آمک آلیدهای
بلوک ، متن خود را بلوک آنید.
را بفشارید. با فشردن این آلیدهای ترآیبی متن شما ناپدید خواهد شد . (Shift+Delete) و یا (Ctrl+X) ٢-آلیدهای ترآیبی
رفته است . (Clip board) البته متن ناپدید نگردیده بلکه از محل خود برداشته شده و به داخل حافظه
٣-حال مکان نمای خود را جابجا نموده و به محلی آه میخواهید متن به آنجا انتقال یابد، بروید.
را فشار دهید تا متن از حافظه (Shift+Insert) و یا آلیدهای (Ctrl+V) ۴-پس از قرارگرفتن در محل مورد نظر آلیدهای ترآیبی
به محل جدید انتقال یابد.
را بفشارید متن مجدداً از حافظه فراخوانی خواهد شد. زیرا این متن تا زمانی آه در (Ctrl+V) اگر مجدداً آلیدهای ترآیبی
ویندوز قرار دارد در حافظه باقی میماند.
برای ( ذخیره در حافظه و حذف ) و برای ( فراخوانی از حافظه ) از Edit در منوی Cut البته برای انتقال میتوانستید از زیر منوی
استفاده آنید. Edit در منوی Paste زیر منوی
انتقال به کمک ماوس
برای انتقال قسمتی از پرونده توسط ماوس به روش زیر عمل آنید:
١-توسط ماوس متن مورد نظر را بلوک آنید.
٢-با نگه داشتن دآمه ماوس روی قسمت انتخاب شده متن خود را به محل جدید بکشید. بدین ترتیب متن شما به محل جدید
انتقال خواهد یافت . معمولاً انتقال به آمک ماوس زمانی صورت می گیرد آه بخواهید متن خود را چند سطر بالاتر یا پائین تر
را انتخاب آنید. Cut انتقال دهید. برای انتقال می توانید پس از بلوک آردنء آلیک راست نموده و از منوی فوری
تکثیر به کمک صفحه کلید :
برای تکثیر یک قسمت از پرونده به محل دیگر باید روش زیر را دنبال آنید :
١-به آمک آلیدهای فوری متن خود را بلوک آنید.
را فشار دهید تا متن در حافظه آپی شود. (Ctrl+ Insert) و یا (Ctrl+C) ٢-آلید های ترآیبی
٣-مکان نما را حرآت داده و به محل جدید بروید.
را بزنید تا متن درون حافظه در محل جدید فراخوانی شود. (Shift+Insert) و یا (Ctrl+V) ۴-در محل جدید آلید های ترآیبی
وجود دارند استفاده Edit آه هر دو در منوی Paste و برای فراخوانی از زیر منوی Copy نکته : برای تکثیر میتوانید از زیر منوی
آنید.
تکثیر به کمک ماوس :
برای تکثیر متن به آمک ماوس باید به روش زیر عمل آنید :
١-توسط ماوس متن خود را انتخاب آنید.
را نگه داشته و متن انتخاب شده را به آمک نگه داشتن دآمه سمت چپ ماوس و آشیدن ، به مقصد ببرید. این Ctrl ٢-آلید
نیز امکان پذیر Copy عمل موجب تکثیر متن انتخاب شده می گردد. این عمل با زدن دآمه سمت راست ماوس و انتخاب گزینه
است .
توجه داشته باشید آه تمامی عملیات ذآر شد. تنها برای متن نیست بلکه برای تصاویر نیز بکار می روند.
انتقال و تکثیر به آمک آلید سمت راست ماوس :
را انتخاب آنید و پس از بردن مکان نما به محل Cut یا Copy پس از بلوک میتوانید آلید سمت راست ماوس را بفشارید و از آنجا
را انتخاب نمایید. Paste جدید مجدداً با زدن دآمه سمت راست ماوس
راه دیگر این است آه پس از انتخاب متن ضمن آشیدن ، توسط دآمه سمت راست و بردن به محل جدید زیر منوی فوری ظاهر
آه هر آدام را خواستید میتوانید انتخاب آنید. Move یا Copy خواهد شد آه از شما می پرسد
چند برش با یک حافظه
شاید بخواهید چند قسمت از پرونده را به حافظه برده و به محل یا پرونده دیگری انتقال دهید. برای این آار میتوانید متون را تک
را بزنید. (Ctrl+F تک بلوک آرده و پس از هر بلوک ( 3
را زده اید، اآنون در حافظه قرار دارند. برای فراخوانی همگی آنها فقط (Ctrl+F همه متونی آه پس از بلوک روی آنها ( 3
را فشار دهید. (Ctrl+Shift+F آافیست کلیدهای ( 3
Save - Save as
(amp; Save as& Save) ضبط با نام
- ضبط خودآار
(New) - پرونده جدید
(Template) - آار با الگوها
(Open) - خواندن و بازآردن پرونده
(Print Preview) - پیش نمایش چاپ
(amp; Save as& Save) ضبط و ضبط با نام
همان : Document اسم 1 Microsoft Word Document نگاه آنید روی نوار عنوان یادداشت شده 1 Word به بالای محیط
میدهد. هنگامی آه پرونده ای را Document نام پرونده شماست آه خود برنامه هنگامیکه پرونده جدید باز میشود به آن نام
را خود برنامه به پرونده میدهد تا Document ضبط می آنید برنامه از شما خواهد پرسید آه نام پرونده چه باشد یعنی اسم
قبل از ضبط آردن توسط شما ، پرونده نام داشته باشد. اآنون پس از اینکه فرمان ضبط پرونده را صادر آردید برنامه از شما نام
برای Save as آنید آادر محاوره ای Save پرونده را خواهد پرسید پس زمانی آه شما برای اولین بار بخواهید پرونده خود را
استفاده آنید یا اینکه از نوار Ctrl+S شما باز خواهد شد. برای اینکه دستور ضبط پرونده را اجرا آنید میتوانید از آلید ترآیبی
بروید. Save روی زیر منوی File را فشار دهید یا از منوی Save ابزار استاندارد دآمه
پس از اینکه یکی از این دستورات را اجرا آردید چون پرونده شما اسم نداشته و از اسم پیش فرض خود برنامه استفاده
باز میشود. Save as مینموده است آادر محاوره ای
میتوانید محل نگهداری پرونده را مشخص آنید. Save in توسط
خواهید توانست به یک پوشه بالاتر (قبل) بروید یعنی از پوشه جاری آه در آن قرار گرفته اید خارج شوید. Up one level توسط
میتوانید اسم مورد نظر خود را تایپ نمائید. File name در قسمت
را انتخاب آنید. Word Document ،Save as type در قسمت
را انتخاب نمائید . حال پرونده با نامی آه وارد نموده اید ضبط شده و شما میتوانید روی نوار عنوان ، نام Save و در آخر دآمه
پرونده خود را مشاهده نمائید. این نام میتواند تا ٢۵۶ حرف باشد از طرفی میتوان بین نامی آه داده میشود فاصله هم زد.
پرونده شما ضبط خواهد شد و دیگر Ctrl+S اگر اطلاعات جدید یا تغییراتی در سند خود وارد آنید این بار با یکی از روشها مثلاً
باز نخواهد شد زیرا پرونده شما نام دارد. Save as آادر محاوره ای
خودکار Save
می شوید و دستور Options زیر منوی Tools ضبط شود وارد منوی Word برای اینکه دستور دهید آه بصورت خودآار پرونده در
زمان را تعیین آنید مثلاً اگر زمان ۵ دقیقه در نظر Minutes روبروی Box علامت بگذارید و در Save Autorecover info every
Always Create Backup مقابل Box گرفتید هر ۵ دقیقه یکبار پرونده شما بصورت خودآار ضبط خواهد شد .یا اینکه میتوانید در
علامت بگذارید . Copy
پرونده جدید
آلیک می آنید تا پنجره این برنامه باز گردد با باز شدن برنامه یک پرونده یا سند Word هنگامی آه شما روی نشانه برنامه
جدید نیز توسط برنامه باز می گردد.
باز New را انتخاب آنیدبا این عمل آادر محاوره ای New زیر منوی ، File چنانچه خواستید یک پرونده جدید بسازید باید از منوی
را بفشارید و یا از آلید فوری Ok را انتخاب نموده و Document گزینه Create New در قسمت General میشود از برگ نشان
برای هر پرونده جدیدی آه باز میکند Word آلیک نمائید. برنامه New استفاده و یا روی نوار ابزار استاندارد روی نشانه Ctrl+N
را میدهد و در انتهای این نام با توجه به اینکه چندمین پرونده ای است آه باز می آنید عدد خواهد داد فرضاً Document نام
باشد . Document ممکن است نام یکی از پرونده های شما 5
کار با الگوها
: (Template) آار با الگوها
دارای تنوع الگوهای تعریف شده برای حروف ، برگ های اولیه Word . می باشد Document Blank ،Word الگوی پیش فرض
فاآس، توضیحات و غیره می باشد . شما میتوانید الگوهای خاص خودتان را نیز ایجاد آنید یا الگوهای موجود را اصلاح نمایید تا
متناسب با نیازهای خاص شما باشند.
برای استفاده از یک الگوی موجود مراحل زیر را انجام دهید:
را انتخاب آنید تا آادرمحاوره ای ظاهر شود. New زیر منوی File ١.از منوی
٢.درآادر محاوره ای ظاهر شده ، برگ نشان مورد نظر را انتخاب آنید . سپس نشانه ای را برای الگویی آه میخواهید مدرک
بر اساس آن باشد، انتخاب آنید.
انتخاب آنید . Create New را در ناحیه Document ٣.گزینه
آلیک آنید. OK ۴.روی دآمه
۵.متن مورد نظر خودتان را با متن نمونه در الگو مقایسه آنید و مطالب اضافی را پاک آنید و مطالب مورد نظر خود را اضافه آنید
تا مدرک تمام شود .
را انتخاب آنید. الگوی اصلاح شده نیز ذخیره خواهد شد. Save زیر منوی File ۶.از منوی
ایجاد الگوی جدید
ایجاد الگوی جدید :
روش اول :
١.مدرک مورد نظر را تایپ آرده و دستور قالب بندی آه میخواهید در الگو ظاهر شود یا تصویری درج گردد، را بدهید.
ظاهر شود. Save as را انتخاب آنید تا آادر محاوره ای Save as گزینه File ٢.از منوی
بطور خودآار نمایش پوشه Save in را انتخاب آنید آادر Document Template گزینه Save as type ٣.از لیست باز شوی
را تغییر میدهد. Template
تایپ آنید. File name ۴.یک نام تشریحی برای الگو در آادر متن
آلیک نمایید. Save ۵.روی
روش دوم :
را انتخاب آنید. Template گزینه Create new درقسمت New زیر منوی File ١.از منوی
٢.مدرک مورد نظر را تایپ آرده و دستور قالب بندی آه میخواهید در الگو ظاهر شود را انتخاب نمایید.
را انتخاب آنید تا آادر محاوره ای ظاهر شود. Save as گزینه File ٣.از منوی
یک نام تشریحی برای الگوی خود تایپ آنید. File name ۴.در قسمت
انتخاب شده است و نیاز به انتخاب شما ندارد. Document Template گزینه Save as type ۵. در قسمت
را فشار دهید. Save ۶.دآمه
جستجو آرد General در برگ نشان New زیر منوی File توجه داشته باشید برای بازنگری و فراخوانی الگوها باید آنهارا از منوی
.
خواندن و باز کردن برنامه
را انتخاب آنید. Open زیر منوی File برای خواندن پرونده یا به قولی ب

/ 0 نظر / 17 بازدید